Voorwaarden

Algemene voorwaarden Horecaland
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Horecaland/W.J.Koster b.v. gevestigd te Maassluis, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Delft , nader te noemen verkoper en de individuele klant. Eventuele andere door de klant gehanteerde inkoopvoorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk vooraf door de verkoper zijn aanvaard. Indien door de verkoper eventuele afzonderlijke branchevoorwaarden gehanteerd worden, dienen deze beschouwd te worden als aanvulling op de onderstaande voorwaarden.
Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten op www.horecaland.nl (vanaf nu te noemen: Horecaland) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toe passing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten Alle aanbiedingen van Horecaland zijn vrijblijvend en Horecaland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Horecaland. Horecaland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden zoals vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Horecaland dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s (€), inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Betaling dient te geschieden op 1 van de door ons aangeboden betaalmethoden, in het geval van factuur dient het bedrag binnen 14 dagen na de factuur datum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag de wettelijke vertragingsrente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Horecaland bent u een bedrag van € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Horecaland Indien Horecaland haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een minimum van €35,00, onverminderd de bevoegdheid van Horecaland om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Horecaland In het geval van (type) fouten in de prijzen behoudt Horecaland bv zich het recht voor om alsnog de werkelijke prijs aan u te berekenen, hierover zal wel eerst contact met u opgenomen worden, en heeft u het recht om in dit geval de overeenkomst binnen vijf (5) dagen schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4. Levering
De door Horecaland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In dit geval zal Horecaland het eventuele al door uw betaalde bedrag zo spoedig mogelijk op uw rekening terug storten.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Horecaland behoudt zich het recht voor om bestellingen indien nodig in gedeeltes
aan uw uit te leveren (dit ter beoordeling van Horecaland), u bent in dit geval geen extra verzendkosten verschuldigd.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van geleverde producten gaat pas naar u over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Horecaland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Horecaland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Horecaland bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Horecaland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Voor niet-particulieren bedraagt deze periode 5 kalenderdagen.
Horecaland kan onder geen beding verantwoordelijk gehouden worden voor enig letsel of schade als direct of indirect gevolg van het gebruik van goederen die door Horecaland bv geleverd zijn. Het gebruik van goederen die door Horecaland geleverd zijn geschiedt volledig op eigen risico.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Horecaland, dan wel tussen Horecaland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Horecaland, is Horecaland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Horecaland.

Artikel 9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Horecaland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk op het door u opgegeven e-mail adres mee te delen en zulks zonder dat Horecaland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Horecaland, en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 10. Diversen Indien u aan Horecaland schriftelijk opgave doet van een adres, is Horecaland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Horecaland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Horecaland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Horecaland deze Voorwaarden soepel toepast.
Horecaland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Horecaland is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.

Artikel 11. Retourkosten zijn voor de consument.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Horecaland is een onderdeel van W.J.Koster.bv Zwarte Zee 1 3144 de Maassluis Tel 010-5990540 Bij betaling order nummer vermelden SVP Rabobank IBAN NL79RABO0365992631T.N.V W.J.Koster bv(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Horecaland | sitemap | rss